Záznam o úrazu

§ 6 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb., ve znění vyhl. č. 274/ /1990 Sb.
– příloha I. „Záznam o úrazu“ vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 274/90 Sb.

Záznam o úrazu je prvním písemným dokladem, kterým je možno prokázat vznik pracovního úrazu, popř. i vzniku nemoci z povolání.

Je to evidenční tiskopis, jehož zpracování je předepsáno vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 274/90 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhl. č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch techn. zařízení.

Každý vedoucí zaměstnanec je povinen
při sepisování „Záznamu o úrazu“ postupovat podle příloh výše uvedené vyhlášky:
– příloha č. I. – Vzor Záznamu o úrazu,
– příloha č. II. – Pokyny pro vyplňování Záznamu o úrazu,
– příloha č. III. – Klasifikace zdrojů a příčin úrazů.
Záznam o úrazu vyplňuje přímý nadřízený postiženého tzn., předák směny, mistr nebo výk. ředitel divize a to za účasti postiženého, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, svědka nebo svědků a zástupce odborové organizace. Ten postupuje podle směrnice z 5. 11. 1975 – o jednotném postupu odborových orgánů při vyšetřování příčin úrazů a při jejich projednávání.

V případě, že je postižený ihned po vzniku úrazu odvezen záchrannou službou do nemocničního ošetřování (čímž je omezena možnost sepsání „Záznamu o úrazu“ do 2 dnů) je povinností předáka směny, mistra nebo ředitele divize, aby sepisování „Záznamu o úrazu“ zabezpečili:
– případně na základě svědeckých výpovědí a pokud nejsou,
– vyžádat si od ošetřujícího lékaře možný příchod za postiženým do nemocnice. V případě, že ani toto není možné musí se vyčkat, až postižený bude moci vypovídat, jak k jeho poranění došlo, tzn., že vedoucí odpovědný zaměstnanec musí být s nemocnicí v trvalém kontaktu z hlediska zdravotního stavu jeho zaměstnance z důvodu, že bude podávat informaci i do rodiny postiženého.

Záznam o úrazu musí být sepsán při každém úrazu (mimo drobných zranění), který podléhá registraci. Za porušení těchto povinností mohou být státními dozorčími orgány uloženy fin. sankce.

Nevyplnění nebo chybně a nepravdivě vyplněné „Záznamy o úrazu“ se posuzují jako neplnění povinností nebo zamlčování důležitých skutečností pro výkon dozoru a úrazovou prevenci a tím také za hrubé porušování příslušných předpisů.

Záznam o úrazu je důležitým dokladem pro stanovení preventivních opatření ať z hlediska technického, organizačního, výchovného nebo sankčního charakteru a zároveň pro jejich kontrolu.

Je zapotřebí zdůraznit, že není právním dokladem, takže se není možno proti jeho obsahu odvolat. Proto musí být postižený na tuto okolnost upozorněn a dána mu možnost, aby v případě nesouhlasu s jeho obsahem před svým podpisem uvedl na „Záznamu o úrazu“ své námitky, event. jej odmítl podepsat.

V případě smrtelného úrazu se kopie „Záznamu o úrazu“ předává pozůstalým. Při této příležitosti je povinností zaměstnavatele a předsedy komise BOZP při odborové organizaci informovat pozůstalé o možnostech vyplývajících ze Zákoníku práce, pokud jde o náhradu škody.

V případě pracovních úrazů zaměstnanců „jiných zaměstnavatelů“, kterými jsou většinou stavební dělníci, montéři, zaměstnanci servisních služeb, kontrolních a revizních orgánů apod., musí výk. ředitel divize ve spolupráci s technikem BOZP zaslat „Záznam o úrazu“ nejpozději do 2 dnů po jeho vzniku v potřebném počtu vyhotovení (nejčastěji v 5) zaměstnavateli postiženého, aby mohl plnit povinnosti vyplývající z výše uvedených předpisů.

Záznamy o úrazech se uchovávají po dobu 5 let následujících po roce, v němž došlo k pracovnímu úrazu.

Všeobecné zásady pro vyplňování „Záznamu o úrazu“

Při vyplňování „Záznamu o úrazu“ nutno dodržovat tyto zásady:
1. Všechny údaje, případně odpovědi musí být čitelné ve všech vyhotoveních a musí odpovídat předtištěnému textu příslušné rubriky.
2. Proškrtávání rubrik, které v konkrétním případě nepřicházejí v úvahu, nebo škrtání nehodících se předtištěných odpovědí (ano, ne) se musí provádět ležatým křížkem „x“.
3. Číselné údaje je třeba uvádět arabskými číslicemi, s výjimkou klasifikační značky zdroje úrazu (podle klasifikačního schématu uvedeného v přílozže III. vyhl. č. 274/90 Sb.
4. Zvláštní pozornost je třeba věnovat především přesnému a pravdivému vyplnění rubrik 3 a 9.
Záznam o úrazu musí být zpracován tak, aby i nezúčastněná osoba mohla posoudit, jak a za jakých okolností ke vzniku úrazu došlo a jsou-li nápravná opatření dostačující.

Vyplňování rubrik „Záznamu o úrazu“

V hlavičce „Záznamu o úrazu“ se po levé straně uvede IČO 00000345, a orgány nadřízené zaměstnavateli, jestliže existují včetně názvu příslušného odborového svazu – Resort, zatím Min. průmyslu a odborový svaz Typografická beseda.

Čtvercový rámeček uprostřed se nevyplňuje.

Na pravé straně pak bude uveden název podniku zaměstnavatele, v řádku označeném „provoz“ bude uvedeno č. střediska a obor výrobní činnosti např. galváno, kopírna apod.

Okres je Praha 6 a u kraje se nevyplňuje z důvodu, že parlament ČR zatím o regionech nerozhodl.
Dále viz vzor „Záznamu o úrazu“ – příloha

K některým rubrikám:
Rubrika č. 1 –
Rubrika č. 2 –
Rubrika č. 3 Sleduje se, zda a jak vedoucí odpovědný zaměstnanec (směnový předák, mistr popř. výk. ředitel divize) plní své povinnosti uložené jim právními předpisy, pokud jde o řádnou výchovu a zácvik svěřených zaměstnanců s ohledem na bezpečnou práci, zvláště pak u nově přijatých, brigádníků, mladistvých a žen.
Rubrika č. 4 Uvádějí se údaje o době úrazu, druhu zranění (např. zlomenina, vymknutí, tržná rána, zhmožděnina, oděrky, popálení, otrava, poleptání apod.).
Dále se uvádí zraněná část těla (např. levé koleno, levý nárt, pravé předloktí, palec na pravé ruce, temeno hlavy apod.).
V nejasných případech je potřeba použít diagnózy uvedené v „Potvrzení pracovní neschopnosti“ nebo se dotázat lékaře, který poskytl první ošetření. Nakonec se uvede i místo úrazu.
Rubrika č. 5 –
Rubrika č. 6 Uvede se, jaký konkrétní úkon prováděl zraněný v kritické době. Nestačí uvést činnost, kterou prováděl všeobecně (např. pracoval u rotačky), ale uvést konkrétní dílčí úkon, který zraněný prováděl (např. utahoval klíčem matici za chodu stroje apod.).
Rubrika č. 7 Zde se heslovitě popíše, jak se úraz stal, a to tak, aby i nezúčastněná osoba ze zápisu poznala vše o úrazovém ději. Přitom je nutné uvést okolnosti, které nejsou obsaženy v předchozích rubrikách a jež doplní i obě rubriky následující.
Jde-li o smrtelný, těžký nebo hromadný úraz, je nutno buď úrazový děj podrobně vylíčit nebo raději použít citaci „Je v šetření podnikové komise, Policie ČR a Inspektorátu bezpečnosti práce hl. m. Prahy“. Tato část se konkrétně stanoví až po skončeném šetření a výpovědi svědků v samotné „Závěrečné zprávě“ o smrtelném, těžkém nebo hromadném úrazu.
Rubrika č. 8 Zde se uvede zdroj úrazu. Jsou to vesměs předměty, které způsobily poranění přímo nebo byly jeho bezprostředním podnětem.
Pro zdroj úrazu je nutno volit výstižný a srozumitelný název. Např. „Okružní pila na palivo“, „dvoukotoučová stojanová bruska“, „hlubotisková rotačka typu ALBERT TR S“, dále se u strojů uvádí výkon a rok výroby, nebo „skladištní rampa“ apod. Pokud zdroj úrazu má součásti, uvedou se i tyto součásti např. pilový řezný kotouč, křídlo, vřeteno, hřídel apod.
Rubrika č. 9 V hořejší části se uvede charakteristika pracoviště z hlediska zajištění zásad bezpečnosti práce jeho vybavení podle platných předpisů a upozorní se případně na předpisy, které byly porušeny ze strany zaměstnavatele.
V druhé části se upozorní na nesprávné nebo nebezpečné postupy, kterých se postižený vědomě dopouštěl nebo které předpisy konkrétně hrubě porušoval a tím si způsobil úraz.
Jestliže byl úraz způsoben nebo ovlivněn „jinou osobou“ než postiženým, uvede se její jméno a adresa.
Dále je třeba uvést zda vina či spoluvina „jiné osoby“ nebo zaměstnance jiného podniku byla úmyslná nebo neúmyslná, aby se zjistilo zda šlo o neopatrnost či o nevhodné nebo nebezpečné jednání.
Údaje o škodě vzniklé zaměstnavateli a zraněnému. Jako škoda vzniklá zaměstnavateli se uvádí odhad škod v Kč. Neuvádějí se ztráty na produkci, náklady na odškodné apod. Jako škoda vzniklá postiženému se uvádějí jeho zničené nebo poškozené osobní věci.
Rubrika č. 8
a č. 9 V dolním pravém rohu těchto rubrik (v orámované části) vyznačí bezpečnostní technik BOZP zdroj a příčinu pracovního úrazu vepsáním příslušných klasifikačních značek.
Pod
rubrikou č. 9 budou uvedeny podpisy: – zraněného, svědků a na pravé straně pak předáka směny, mistra, který vyšetřoval a sepisoval „Záznam o úrazu“, odborového funkcionáře – předsedy komise BOZP při ZV TB, dále datum šetření úrazu a sepsání záznamu. Podpisy musí být čitelné.
Rubrika č. 10 Výk. ředitel divize zde uvede opatření k odstranění příčin úrazu. Tato opatření je nutno rozdělit na – technická,
– organizační a
– výchovná.
Tato opatření musí být konkrétní s uvedením zaměstnance, který bude odpovídat za jejich splnění.
Rubrika č. 11 K opatřením, která jsou stanovena v rubrice č. 10 se písemnou formou vyjadřuje zástupce odborové organizace. Buď vysloví souhlas, nebo uvede doplňující návrhy a ty pak musí být projednány se zaměstnavatelem.
Rubrika č. 12 Tato rubrika slouží pro technika BOZP z hlediska kontrolních účelů.
Zjistí-li v plnění stanovených opatření nedostatky má právo učinit zásah ihned na místě nebo písemnou formou informovat ředitele podniku.
Rubrika č. 13 Zde se vyplní adresa zařízení zdravotní správy, ve kterém byl zraněný ošetřen nebo léčen.
Zpráva o zjištění příčin těžkého, smrtelného nebo
hromadného úrazu
Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb., ve znění vyhlášky č.274/90 Sb., je zaměstnavatelům uloženo, že v případě výše uvedených úrazů musí kromě „Záznamu o úrazu“ zabezpečit „Zprávu“ o vyšetření a tuto zaslat nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku pracovního úrazu příslušným státním orgánům.