Nařízení vlády ze dne 15. listopadu 1995

nařízení vlády
ze dne 15. listopadu 1995
č. 290,
kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

Musí se jim řídit všichni zaměstnavatelé, včetně soukromých podnikatelů, a v případě onemocnění zaměstnance zajistit poskytnutí náhrady škody.
Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém pojištění:
§ 1
(1) Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených vseznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.
(2) Nemoci z povolání jsou vedeny v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto nařízení.
(3) Pro uznávání nemocí z povolání podle tohoto nařízení zdravotnickými zařízeními platí zvláštní předpisy1).
§ 2
Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince 19952) a vznikly přede dnem účinnosti tohoto nařízení za podmínek uvedených v tomto seznamu.
§ 3
Zrušují se § 14 odst. 4 a příloha č. 1 vyhlášky býv. Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.