Osnova provozního řádu rizikového pracoviště

název pracoviště a jeho organizační začlenění
– rizikový faktor – škodlivina (koncentrace, spotřeba/měs., uplatňuje se po celou směnu nebo nepravidelně asi… až… hod. denně (týdně, měsíčně, ročně)
– popis rizikové práce – stručný popis

– cesty vstupu škodlivin do organismu při prac. technologii
– příznaky poškození organismu (akutní, chronické)
– poskytování první pomoci – (kdo, kým, jak), zabezpečení lékař. pomoci, hlášení nehody a její likvidace
– osobní ochranné prostředky (resp. opatření) a způsob jejich použití při běžné činnosti i rizik. situacích a pracech, jejich ukládání, údržba, obměňování a funkce. Požadavky na osobní hygienu (mytí, péče o pokožku), otázky svačin, kouření
– kolektivní ochranné prostředky a opatření (odsávání škodivin v místě vzniku a režim vzd. zařízení, celkové větrání, práce ve dvojicích, přestávky, střídání pracovníků, účinnost odtahů, běžný a periodický úklid, omezování odparů těkavých škodlivin, ukládání a odstraňování odpadů, prázdných obalů apod., povolená množství škodlivin skladovaných na pracovišti, jejich zabezpečení, omezení vstupu na pracoviště.
– požadavky na znalosti a přezkušování pracovníků o riziku práce (jak často, kým), vstupní a periodické vyšetření na ONP ÚVN.
– pracovník zodpovědný za kontrolu dodržování P؅ a zástupce.
– ochrana zevního prostředí (likvidace tekutých, tuhých i plynných odpadů, jejich zneškodnění, neutralizace, ředení, skladování, vnitrozávodní [laborator.]) či jiná kontrola.

1) § 42 a § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. a zákona ČNR č. 590/1992 Sb.
§ 17 odst. 5 zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.
2) Příloha č. 1 vyhlášky býv. Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.