Seznam nemocí z povolání

Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci

 1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1–55:

 2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin Nemoci vznikají při plnění

 3. Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin pracovních nebo služebních

 4. Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin úkolů nebo v přímé souvislosti

 5. Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin s ním (dále jen „při práci“),

 6. Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin při němž je prokázána taková expozice

 7. Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin uvedeným chemickým látkám,

 8. Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin která je podle současných lékařských

 9. Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin poznatků příčinou nemoci

 10. Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin

 11. Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin

 12. Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin

 13. Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin

 14. Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin z povolání

 15. Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin

 16. Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin

 17. Nemoc z oxidu uhelnatého

 18. Nemoc z oxidu dusíku

 19. Nemoc z oxidů síry

 20. Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů

 21. Nemoc z izokyanátů

 22. Nemoc z fosgénu

 23. Nemoc z boranů

 24. Nemoc ze sirouhlíku

 25. Nemoc ze sirovodíku a sulfidů

 26. Nemoc z amoniaku

 27. Nemoc z halogenovaných uhlovodíků

 28. Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků

 29. Nemoc z alkoholů

 30. Nemoc z glykolů

 31. Nemoc z éterů a ketonů

 32. Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů

 33. Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů

 34. Nemoc z alifatických nitroderivátů

 35. Nemoc z benzenu

 36. Nemoc z homologů benzenu

 37. Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů

 38. Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu

 39. Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových
  derivátů
  Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci

 40. Nemoc z aromatických nitro nebo aminosloučenin

 41. Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů
  a dibenzofuranů

 42. Nemoc z plycyklických kondenzovaných uhlovodíků

 43. Nemoc ze syntetických pyreetroidů

 44. Nemoc z dipyridilů

 45. Nemoc z karbamátů

 46. Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny

 47. Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin

 48. Nemoc z barya nebo jeho sloučenin

 49. Nemoc ze sloučenin cínu

 50. Nemoc ze sloučenin selenu a teluru

 51. Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin

 52. Nemoc z esterů kyseliny dusičné

 53. Nemoc z anorganických kyselin

 54. Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů

 55. Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů
  (bischlormetyleter)

Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci

 1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková
  expozice ionizujícímu záření, která je podle sou-
  časných lékařských poznatků příčinou nemoci

 2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková
  expozice elektromagnetickému záření, která je
  podle současných lékařských poznatků příčinou
  nemoci

 3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána
  taková expozice tepelnému záření, která je podle
  současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 4. Porucha sluchu způsobená hlukem Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nad-
  U osob mladších 30 let při celkové ztrátě sluchu měrná expozice hluku. Za nadměrnouse zpravidla
  dosahující hranici 40 % dle Fowlera. pokládá taková expozice, při které ekvivalentní
  U osob nad 30 let se hranice zvyšuje o 1 % za každé hladina hluku po běžnou dobu trvání pracovní
  2 roky věku. směny překračuje 85 dB nebo špičková hladina
  U osob nad 50 let celková ztráta sluchu dosahující hranici frekvenčně neváženého akustického tlaku
  50 % dle Fowlera překračuje 200 Pa (140 dB)

 5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem Nemoc vzniká při práci v prostředí atmosferic-
  a podtlakem kého přetlaku nebo v podtlakových komorách

 6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními K položkám č. 6–8:
  Objektivně prokázané zbělení nejméně čtyř článků prstů Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářa-
  v chladu ověřené pletysmografickým vyšetřením dím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími
  nebo vyzoparalytické stadium nemoci nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací,
  které jsou podle současných lékařských poznatků
  příčinou nemoci

 7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru
  ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími
  nástroji a zařízeními.
  Ischemické poškození n. mediani, n. ulnari nebo obou nervů,
  s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patogenickým
  nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně
  středně těžké poruše.
  Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového
  syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky
  a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími
  nejméně středně těžké poruše.
  Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci

 8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů
  při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
  Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek
  nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních
  nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí
  k výraznému omezení pracovní schopnosti.

 9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů K položkám č. 9–10:
  nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné
  jednostranného přetěžování. svalové skupiny nebo nervy přetěžovány natolik,
  Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy že přetěžování nebo tlak, tah nebo torze je podle
  nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti. současných lékařských poznatků příčinou
  nemoci

 10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového
  syndromu dlouhodobého nadměrného jednostranného
  přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními
  a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření,
  odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.

 11. Nemoci tíhových váčků z tlaku Nemoci vznikají při práci vykonávané
  v tlakové pracovní poloze, při které dochází
  po převážnou část pracovní směny k tlaku
  na postiženou oblast

 12. Poškození menisku Nemoc vzniká při práci vykonávané po převážnou
  pracovní směny v kleče a v dřepu

Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci

 1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného Nemoci vznikají při práci,
  krystalického oxidu křemičitého: u níž je prokázána taková expozice prachu
  silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s obsahem volného krystalického
  s tuberkulózou oxidu křemičitého, která je podle současných
  a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků lékařských poznatků příčinou nemoci
  p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované
  pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace ILO
  b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou),
  rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1, r1 a výše
  dle klasifikace ILO
  c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn
  od četnosti znaku p2, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO

 2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána
  azbestu: taková expozice azbestu,
  a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků která je podle současných lékařských poznatků
  s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO příčinou nemoci
  b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí
  c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice
  d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury

 3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána
  tvrdokovů taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle
  současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 4. Phneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána
  od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše dle klasifikace ILO taková expozice dýmům vznikajícím při svařování
  elektrickým obloukem, která je podle současných
  lékařských poznatků příčinou nemoci

 5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána
  kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, taková expozice uvedeným chemickým látkám,
  antimonu nebo oxidu titaničitého která je podle současných lékařských poznatků
  příčinou nemoci
  Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci

 6. Rakovina plic z radioaktivních látek Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána
  taková inhalační expozice radioaktivním látkám,
  která je podle současných lékařských poznatků
  příčinou nemoci.

 7. Rrakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána
  plyny taková expozice koksárenským plynům, která je
  podle současných lékařských poznatků
  příčinou nemoci

 8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána
  taková expozice prachu dřeva, která je podle
  současných lékařských poznatků příčinou nemoci

 9. Exogenní alergická alveolitida Nemoc vzniká při práci spojené s vdechováním
  prachu s antigenním a infekčním účinkem

 10. Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána
  dýchacích expozice prachu nebo plynným látkám
  s alergizujícími nebo iritujícími účinky

 11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána
  konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny expozice uvedenému prachu

Nemoci z povolání koŽní

Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci

 1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými Nemoci vznikají při práci, u níž se uvedené
  nebo biologickými faktory faktory vyskytují a jsou podle současných
  lékařských poznatků příčinou nemoci

Nemoci z povolání přenosné a parazitární

Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci

 1. Nemoci přenosné a parazitární K položkám č. 1–2:
  Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno

 2. Nemoci přenosné ze zvířete na člověka buď přímo riziko nákazy
  nebo prostřednictvím přenašečů

 3. Tropické nemoci přenosné a parazitární Nemoci vznikají při práci v epidemiologicky
  obtížných oblastech s rizikem nákazy

Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci

 1. Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, Nemoci vznikají při práci spojené s vysokou
  těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonostenie, pokud jsou profesionálně podmíněnou hlasovou námahou
  trvalé a znemožňující výkon povolání kladoucího zvýšené
  nároky na hlas
  Všechny údaje je nutno maxim. konkretizovat (osoby, místa, čas, způsob realizace podle místních podmínek). Konečné znění (po posouzení návrhu provozního řádu ÚVZÚ Praha) opatřit podpisem vedoucího organizace, razítkem a datem schválení.

VZOR!

Dílčí podklad pro sestavení provozního řádu rizikového pracoviště konkretizovat podle místní situace a doplnit

Rizikový faktor: Chrom šestimocný – především dvojchroman draselný nebo sodný, případně oxid chromový. Působí v podobě vodných roztoků, prachu nebo aerosolu (některé nátěrové hmoty).
Cesty vstupu: Nechráněná pokožka (především poškozená), sliznice dýchacích cest, oko – spojivkový vak nebo rohovka. Při požití zažívací trakt.

Příznaky poškození:
Akutní: Při inhalaci chromu se podráždí horní i dolní dýchací cesty, což se projevuje úporným kašlem až zápalem plic. Při požití chromu se otrava projevuje průjmy, zvracením. Často dochází k poškození ledvin.
Chronické: Při dlouhotrvající expozici chromu vznikají záněty nosohltanu, možná perforace nosní přepážky. Popisují se i zhoubné nádory plic. Na kůži vznikají alergické dermatózy až hluboké vředy, pomalu se hojící.

První pomoc:
Při požití chromu vypláchnutí úst vodou, podáváme mléko a vaječný bílek. Při postižení očí zasažené oči vypláchnout co nejrychleji a co nejdůkladněji vodou. Při potřísnění oděvu okamžité odstranění nasáklého oděvu, řádné omytí pokožky.
Postiženého dopravit k lékařskému ošetření.

Osobní ochranné prostředky a opatření:
Používání ochranných rukavic, časté umývání celého těla, denní vyplachování nosu, používání ochranných mastí s obsahem 10% roztoku kyseliny askorbové nebo 10 % NaCa-EDTA (sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové), častá obměna pracovního oděvu. V prašném prostředí nošení protiprašného respirátoru.

Klolektivní ochranné prostředky a opatření:
Vyloučení osob s alergickou dispozicí při vstupních prohlídkách. Používání přikrytých nebo uzavřených zařízení, odsávání par vmístech jejich vzniku, větrání pracoviště udržování pořádku na pracovišti.