Český úřad bezpečnosti práce

ČÚBP jsou podřízeny orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, bezpečností technických zařízení astanovených pracovních podmínek, tj. ispektoráty bezpečnosti práce a organizace státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, tj. Institut technické inspekce Praha.

ČÚBP a jemu podřízené orgány a organizace státního odborného dozoru spolupracují s příslušnými odborovými orgány, s organizacemi zaměstnavatelů a živnostenskými společenstvy, dále s příslušnými ústředními a ostatními orgány státní správy.

Působnost ČÚBP a jemu podřízených orgánů a organizací státního odborného dozoru se vztahuje na všechny organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této činnosti.

Výše citované orgány a organizace jsou povinny poskytovat orgánům a organizacím státního odborného dozoru na požádání podklady a informace potřebné k výkonu státního odborného dozoru.
ČÚBP zajišťuje výkon SOD nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek tím, že

  • řídí a kontroluje činnost IBP a organizace SOD,
  • stanoví zásady pro výběr dokumentací staveb, technických zařízení, technologií a prototypů strojů, zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků,
  • rozhoduje o odvoláních ve věcech, v nichž v 1. stupni rozhoduje IBP a přezkoumává rozhodnutí v mimoodvolacím řízení (podnikatel se může proti rozhodnutí IBP odvolat a jeho odvolání je předmětem posouzení Českého úřadu bezpečnosti práce),
  • zpracovává informace o pracovních úrazech, provozních nehodách (haváriích) a poruchách technických zařízení,
  • vydává Bezpečnostně technické požadavky jako doporučení orgánů SOD,
  • poskytuje poradenství o bezpečnosti práce a technických zařízení a o evidenci a registraci pracovních úrazů, hlášení provozních nehod (havárií) aporuch technických zařízení,
  • podává odborná stanoviska k předpisům upravujícím problematiku spadajícíc do jeho odborné působnosti a k bezpečnostně technickým požadavkům,
  • přezkoumává opatření odborových orgánů.