Inspektoráty bezpečnosti práce

Inspektoráty bezpečnosti práce zajišťují výkon SOD nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek tím, že

 • provádějí prověrky, jak jsou dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovních podmínek u organizací a fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost a jejich zaměstnanců,
 • provádějí vyšetřování příčin pracovních úraz, provozních nehod (havárií), poruch technických zařízení a technických průmyslových otrav a nemocí z povolání,
 • provádějí dozor nad dokumentacemi staveb, technických zařízení a technologií a prototypy strojů, zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, vybraných podle zásad ČÚBP,
 • uplatňují při povolování a kolaudací staveb požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení,
 • odnímají oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým osobám k činnostem na vyhrazených technických zařízeních v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
 • odnímají osvědčení fyzickým osobám k činnostem na vyhrazených technických zařízeních v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
 • provádějí dozor v jaderné energetice,
 • poskytují poradenství o bezpečnosti práce a technických zařízení a o evidenci a registraci pracovních úrazů, provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.

Výkon dozoru inspektoráty se skládá ze dvou částí, a to kontrolní a správní. V kontrolní části se vedle výše citovaného zákona postupuje i podle zákona ČNR č. 552/1991 Sb., ostátní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Výstupem práce je protokol. V jeho obsahu se přesně dokumentují skutková zjištění v porovnání s platnými předpisy. K vypořádání protokolu náleží povinnost, aby odpovědný zástupce dozorovaného subjektu zaujal jednoznačné stanovisko ke kontrolním zjištěním. V případě, že podnikatel podcení význam údajů zapsaných v protokolu o dozoru, platí ve zvýšené míře obtížná dokazování v dalších řízeních, tj. prokazování odchylek od obsahu protokolu. Shoda účastníků sobsahem protokolu vpodstatě stvrzuje, že byl přesně popsán skutkový stav v návaznosti na platné předpisy. Jeho změna v budoucích řízeních může nastat v podstatě jen cestou mimořádného opravného prostředku, v tomto případě obnovou řízení. V poslední době se inspektoři v několika případech setkali i s nepochopením podnikatelů k provedení dozoru. Pokud podnikatel odmítne provedení dozoru a uplatnění práv inspektorem podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 174/ /1968 Sb., v platném znění nebo § 14 zákona ČNR č. 552/ /1991 Sb., lze mu uložit do jednoho měsíce ode dne nesplnění povinnosti pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč a to opakovaně až do částky 200 000 Kč, viz § 19 zákona ČNR č.552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Činnost dozorová

Inspektoráty bezpečnosti práce:

 1. dozírají, zda jsou dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisy stanovící pracovní podmínky, zejména předpisy o způsobu zaměstnávání žen a mladistvých, o pracovní době, o noční práci a o práci přesčas
 2. dozírají, zda dokumentace staveb, technických zařízení a technologií a prototypy strojů, zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, vybraných podle zásad stanovených ČÚBP, splňují požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení
 3. uplatňují při povolování a kolaudaci staveb a při státním stavebním dohledu požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení;
 4. rozhodují o odnětí oprávnění organizacím a podnikajícím fyzickým osobám k výrobě, montáži, opravám, kúdržbě a revizím vyhrazených technických zařízení v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení;
 5. rozhodují o odnětí osvědčení ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení vydaných fyzickým osobám v případě zjištěného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zřízení;
 6. zúčastňují se vyšetřování příčin pracovních úrazů, provozních nehod (havárií), poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání, popř. příčiny vyšetřují.

Poznámka k 1.:

IBP nedozírají ty dokumentace technických zařízení a technologií, které:

 • podléhají dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 zák. č. 174/ /1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • podléhají schvalování orgánů státního zkušebnictví.

Shledá-li IBP při posuzování dokumentace, že tato obsahuje i technickou dokumentaci vyhrazených technických zařízení (VTZ) a že pro objektivní rozhodnutí je nezbytné odborné a závazné stanovisko Institutu technické inspekce Praha (ITI Praha), zda při projektování byly splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení, sdělí tuto skutečnost předkladateli dokumentace.

Stanovisko ITI požaduje vždy u:

 • vyhrazených tlakových zařízení, a to
  • parních a kapalinových kotlů s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa,
  • tlakových nádob stabilních skupiny A s největším pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 MPa;
 • vyhrazených zdvihacích zařízení, a to
  • zdvihadel s motorickým pohonem a pojízdných zdvihadel o nosnosti nad 5 000 kg,
  • zdvihacích zařízení s motorickým pohonem, kterými jsou jeřáb o nosnosti nad 5 000 kg nebo výtah, který je trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 metry, anebo regálový zakladač se svisle pohyblivým stanovištěm obsluhy;
 • vyhrazených elektrických zařízení, a to
  • na přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie instalovaných vprostředí s nebezpečím výbuchu, a v objektech určených ke shromažďování více než 250 osob,
  • v jaderné energetice;
 • vyhrazených plynových zařízení, a to
  • pro plnění tlakových nádob plyny (plníren),
  • kompresních a regulačních stanic s vysokým a velmi vysokým tlakem,
  • rozvodů plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,
  • pro spotřebu plynů spalováním s jednotkovým výkonem nad 3,5MW,
  • na výrobu hořlavých plynů s jednotkovým výkonem nad 5m3/h,
  • na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1 500 m3/h;
 • vyhrazených zařízení v jaderné energetice.

Pokud je v dokumentaci výše uvedených VTZ doloženo, že je navržen k použití typ již osvědčený ITI Praha, pak IBP odborné a závazné stanovisko této organizace SOD již nepožaduje.
Za technickou dokumentaci se považuje nedílná součást každého technického zařízení a technologie, ke které patří zejména:

 • prováděcí výkresy, včetně popisů,
 • zpráva o kompletnosti stroje nebo zařízení,
 • zprávy o výchozích revizích,
 • atesty, certifikáty, schvalovací protokoly zkušeben nebo laboratoří, osvědčení a pod.,
 • návody k obsluze a údržbě.

Předmětem dozoru bude dokumentace těch technických zařízení atechnologií, při jejichž provozu mohou nastat zvýšená nebezpečí úrazů nebo jiná ohrožení zaměstnanců, nebo u kterých může dojít khavárii celého zařízení.

Jedná se zejména o ta zařízení, kde

 • může dojít k ohrožení pohybujícími se částmi mechanismů,
 • může dojít k přetížení nebo uvolnění,
 • vznikají škodliviny nebo dochází k vytváření nevhodného pracovního prostředí,
 • může dojít k nebezpečí.

Dozor nad dokumentací technických zařízení a technologií vykonává ten IBP, v jehož obvodu působnosti má sídlo její předkladatel. Dozor nad prototypy strojů a zařízení rovněž vykonává ten IBP, v jehož obvodu působnosti má sídlo jeho výrobce.
Při dozoru se posuzuje technická dokumentace prototypu, u níž se vyžadují:

 • prováděcí výkresy,
 • popis prototypu s rozsahem předpokládaného využití,
 • požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
 • návody k obsluze, údržbě, opravám a revizím.

Při předvádění prototypu v provozu se ověřuje zejména:

 • zda předváděný prototyp je vyroben podle předem zaslané dokumentace,
 • vhodnost krytů pohyblivých částí,
 • zajištění bezpečnosti obsluhy,
 • vhodnost zabezpečovacích zařízení,
 • výsledky všech zkoušek provedených výrobcem, včetně zpráv ovýchozích revizích.