Institut technické inspekce Praha

Institut technické inspekce Praha (dále jen Institut) je organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení s působností, úkoly a oprávněními danými Statutem Institu.

Institut realizuje výkon dozoru prostřednictvím svých poboček.
Institut vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (tlakových, zdvihacích, elektrických, plynových a technických zařízení v jaderné energetice) s působností, úkoly a oprávněními danými zákonem č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zřizovatelem Institutu je podle zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí. Institut je podle zákona podřízenou organizací ČÚBP.

Institut

 1. podává odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizích vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení;
  Odborná a závazná stanoviska podává zejména k

  • projektovým dokumentacím staveb, týkajícím se vyhrazených technických zařízení, které jsou součástí staveb,
  • výrobním a konstrukčním dokumentacím vyhrazených technických zařízení nebo jejich částí,
  • průvodním a provozním dokumentacím vyhrazených technických zařízení nebo jejich částí,
  • úrovni výrobních, montážních a opravárenských prací na vyhrazených technických zařízeních,
  • technologickým postupům revizí a koušek při výrobě, montáži a opravách vyhrazených technických zařízení,
  • úrovni zhotovených vyhrazených technických zařízení před jejich uvedením do provozu (např. v rámci předkolaudačního řízení),
  • úrovni provozovaných vyhrazených technických zařízení
 2. provádí prohlídky a řídí a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených technických zařízení,
 3. prověřuje odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení, a vydává jim oprávnění,
 4. prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydává o tom osvědčení,
 5. osvědčuje, zda technická zařízení a materiály splňují požadavky bezpečnosti technických zařízení, zejména u prototypů a vyhrazených technických zařízení z dovozu,
 6. poskytuje poradenství a konzultace,
 7. zpracovává (v dohodě s příslušnými vydavateli) odborné publikace,
 8. provádí lektorskou činnost při výchovných a vzdělávacích akcích, odborných školeních a kvalifikačních kurzech,
 9. zpracovává v dohodě s Českým normalizačním institutem Praha technické normy a jejich změny,
 10. zpracovává v dohodě s Českým úřadem bezpečnosti práce bezpečnostně technické požadavky, vydávané Českým úřadem bezpečnosti práce.

Institut provádí uvedené činnosti za úhrady.

V návaznosti na prohlídky, zkoušky nebo osvědčování vyhrazených technických zařízení podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení.

Institut vydaná oprávnění, osvědčení nebo stanoviska mají charakter znaleckého posudku. Jejich význam spočívá v tom, že organizace státního odborného dozoru vydala podnikateli dokument o tom, že splnil nebo nesplnil podmínky pro provádění určité čin nosti v souladu s předpisy. Absence tohoto dokumentu prokazuje nedostatečnost konání podnikatelem. Existence tohoto dokumentu je předmětem dozoru inspektorátu bezpečnosti práce.

Institut nemá oprávnění vymáhat další opatření ve správním řízení. Touto skutečností se také řídí možnosti podnikatelů, jaké postoje k dokumentům vydaným Institut mohou zaujmout vpřípadě nesouhlasu s nimi. Své požadavky prokazují protidůkazem o dostatečnosti jejich opatření. V případě neshody s jednajícím zaměstnancem Institut svůj požadavek uplatňují dále u ředitele Institut a v další instanci u předsedy Českého úřadu bezpečnosti práce.

Institut z titulu svých zákonných kompetencí podává na základě objednávky předkladatele dokumentace (projektant, montážní organizace, investor apod.) odborná a závazná stanoviska k dokumentacím vyhrazených technických zařízení především konstrukčním, výrobním a montážním.
U staveb, jejichž součástí je vyhrazené technické zařízení, vydává Istitut Praha odborná stanoviska o splnění požadavků bezpečnosti u vyhrazených technických zařízení. Ta by měla být součástí podkladů ke kolaudačnímu řízení.

Jak již bylo uvedeno, ITI Praha provádí dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (dále jen „VTZ“) podle výše citovaného zákona v souladu se zřizovací listinou a statutem.

 1. Prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob, vydávání oprávnění
  1. Institut Praha na základě úspěšného výsledku prověření odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob (dále jen firem) vydává oprávnění (doklady oodborné způsobilosti) pro:
   1. vyhrazená tlaková zařízení
    • k výrobě, montáži, opravám a rekonstrukcím,
    • k provádění revizí a zkoušek parních a kapalinových kotlů a tlakových nádob stabilních dodavatelským způsobem,
    • k provádění periodických zkoušek kovových tlakových nádob k dopravě plynů,
   2. vyhrazená zdvihací zařízení
    • k výrobě, montáži, provádění generálních oprav a rekonstrukcím,
    • k provádění oprav dodavatelským způsobem,
    • k provádění oprav výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, provozovatelem, pokud tyto opravy vykonává,
    • k provádění revizí a revizních zkoušek dodavatelským způsobem,
   3. vyhrazená elektrická zařízení
    • k provádění revizí, montáže, oprav a údržby dodavatelským způsobem,
    • k výrobě rozvaděčů nízkého napětí dodavatelským způsobem,
   4. vyhrazená plynová zařízení
    • k montáži a opravám,
    • k provádění revizí a zkoušek dodavatelským způsobem,
    • k plnění nádob na plyny.
 2. Prověřování odborné způsobilosti fyzických osob, vydávání osvědčení
  1. Na základě úspěšného výsledku prověření odborné způsobilosti vydává Institut Praha fyzickým osobám následující doklady o odborné způsobilosti u:
   • vyhrazených tlakových zařízení
    1. osvědčení revizního technika výrobce nebo provozovatele k provádění stavebních a prvních tlakových zkoušek parních a kapalinových kotlů a tlakových nádob stabilních po ukončení jejich výroby, montáže, opravy a rekonstrukce, k provádění revizí a zkoušek provozovaných partních a kapalinových kotlů a tlakových nádob stabilních,
    2. osvědčení zkušebního orgánu k provádění prvních zkoušek kovových tlakových nádob k dopravě plynů,
    3. topičský průkaz nebo potvrdí doplňkovou zkoušku do topičského průkazu k obsluze parních a kapalinových kotlů,
   • vyhrazených zdvihacích zařízení
    1. osvědčení revizního technika k provádění revizí, revizních zkoušek, zkoušek vyrobených, smontovaných, generální opravou renovovaných a rekonstruovaných zařízení,
   • vyhrazených elektrických zařízení
    1. osvědčení revizního technika k provádění revizí a zkoušek nebo jen zkoušek,
    2. osvědčení montážního pracovníka k provádění montáže a oprav,
   • vyhrazených zařízení v jaderné energetice
    1. osvědčení pracovníka ke konstruování zařízení
    2. k provádění vstupních, mezioperačních a výstupních zkoušek zařízení, jejich částí a materiálů a k provádění zkoušek zařízení,
    3. k provádění zkoušek a revizí provozovaných zařízení,
    4. k potvrzování průvodní technické dokumentace.
  2. Při prověřování odborné způsobilosti Institut
   • rozhoduje o potřebné délce praxe revizního technika a zkušebního orgánu vyhrazených tlakových zařízení,
   • povoluje úlevy z předepsaného zácviku topiče,
   • povoluje výjimky z požadovaného odborného vzdělání revizního technika vyhrazených zdvihacích zařízení, z požadavků:
    • na odborné vzdělání a délku odborné praxe revizního technika hromosvodů,
    • na délku odborné praxe revizního technika vyhrazených elektrických zařízení
    • z požadavků na odborné vzdělání a praxi revizního technika vyhrazených plynových zařízení,
    • z požadované praxe pracovníků k činnostem v jaderné energetice.
   • O odnětí dokladů vydaných Institutem rozhodují inspektoráty bezpečnosti práce ve správním řízení.
   • Stejně tak provádí v rámci dozoru kontrolu dodržování podmínek oprávnění uoprávněných firem.
 3. Řízení a vyhodnocování výsledků zkoušek, prohlídky vyhrazených technických zařízení
  1. Institut řídí a vyhodnocuje zkoušky
   1. vyhrazených tlakových zařízení v případě
    • první tlakové zkoušky po ukončení výroby a montáže i v případě dovozu
    • parních a kapalinových kotlů s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 Mpa
    • tlakových nádob stabilních skupiny A s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 Mpa
    • stavební zkoušky, pokud dozorovaný subjekt o to požádá,
   2. vyhrazených zdvihacích zařízení v případě
    • individuálního vyzkoušení
    • prvního kusu vyhrazeného zdvihacího zařízení vyráběného ve stejném provedení,
    • zdvihacího zařízení s motorickým pohonem, kterým je jeřáb o nosnosti nad 5000 kg nebo výtah o nosnosti nad 100 kg s výškou zdvihu nad 2 m, který je trvalou součástí staveb nebo regálový zakladač se svisle pohyblivým stanovištěm obsluhy,
    • uváděného do provozuschopného stavu v odběratelské organizaci, které může proběhnout současně i s ověřovací zkouškou nebyly zjištěny závady a zkoušky se zúčastnil zástupce majitele zařízení,
   3. vyhrazených plynových zařízení v případě
    • ukončení montáže vyhrazeného plynového zařízení iv případě dovozu,
    • pro plnění tlakových nádob s plynem,
    • kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,
    • pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,
    • pro spotřebu plynů salování s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,
    • na výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/hod.,
    • na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem 1500 m3/ /hod.
  2. Institut vydává odborná stanoviska (dále jen stanoviska) o splnění požadavků bezpečnosti u vyhrazených elektrických zařízení instalovaných
   1. v prostorách s nebezpečím výbuchu,
   2. v prostoráchs nebezpečím výbuchu,
   3. v prostorách určených ke shromažďování více než 250 osob
   4. Institut po obdržení oznámení provede potřebné úkony. Je-li jejich výsledek vyhovující, vydá oznamovateli kladné stanovisko, které je souhlasem spředáním elektrického zařízení odběrateli.
 4. Prodlužování lhůt tlakových zkoušek, navrhování jiných způsobů zkoušení
 5. Prodloužení lhůt tlakových zkoušek nebo navržení jiného způsobu zkoušení místo tlakové zkoušky se provádí odborným a závazným stanoviskem Institutu.
 6. Dozor nad dokumentací staveb, technických zařízení atechnologií a na prototypy strojů, zařízení a OOPP, osvědčování technických zařízení a materiálů

V této oblasti Institut koná činnost pouze u projektové dokumentace s charakterem konstrukční (výrobní) dokumentace VTZ.

Dále u prototypů:
– vyhrazených tlakových zařízení včetně vodoznaků a pojistných ventilů kotlů,
– vyhrazených zdvihacích zařízení

To je základní okruh činnosti, které Institut vykonává. Jejich provádění vychází z platné legislativy České republiky.

Činnost Institutu je založena na vysoce odborném plnění úkolů, jak při výkonu odborného dozoru nad bezpečností VTZ, prováděného ve shodě s požadavky platných právních předpisů, tak i při činnostech prováděných ve formě ostatních činností v oblasti technické bezpečnosti jednotlivých zařízení regulované sféry na základě požadavků zákazníků.

Kontaktní adresy

Institut technické inspekce Praha
Ve Smečkách
110 00 Praha 1
tel.: (20) 222 115 01, sekretariát
fax: (20) 22210471

Pobočky

Pobočka ITI pro Prahu A střední Čechy
Viktora Huga 4
150 00 Praha 5
tel.: (20) 54 54 41
tel.+fax: (20) 54 56 43

Pobočka ITI České Budějovice
Dvořákova 21
370 67 České Budějovice
tel.: (038) 360763
fax: (038) 360763

Pobočka ITI Plzeň
U Borského parku 3
320 04 Plzeň – Bory
tel.: (019) 27 12 45
fax: (019) 270540

Pobočka ITI Ústí nad Labem
SNP 2720
400 11 Ústí nad Labem
tel.: (047) 48 063
fax: (047) 48063

Pobočka ITI Hradec Králové
Riegrovo nám. 1493
500 02 Hradec Králové
tel.: (049) 34 348
fax: (049) 34725

Pobočka ITI Brno
Dr. M. Horákové 3
658 60 Brno
tel.: (05) 452 143 34
fax. (05) 452 103 83

Pobočka ITI Ostrava
Jílová 14
702 00 Ostrava 1
tel.: (069) 662 32 81
fax. (069) 6623283

Kancelář ITI Liberec
Orlí 261/8
460 01 Liberec
tel.: (048) 510 78 12

Kancelář ITI Olomouc
tř. Kosmonautů 10
770 00 Olomouc
tel.: (068) 551 01 11, 551 02 00

Pobočka pro jadernou energetiku
U Balabenky 1908/6
180 00 Praha 8
tel.: (02) 663 146 73
fax: (02) 821443