Kontrola odborových orgánů

Účast odborových orgánů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravuje § 136 zákoníku práce. Odborové orgány mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Jedná se zejména o právo:

  1. kontrolovat, jak zaměstnavatelé plní své povinnosti v péči obezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytvářejí podmínky bezpečné a zdravotně nezávadné práce; pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky,
  2. kontrolovat, zda zaměstnavatelé řádně vyąetřují pracovní úrazy, účastnit se příčin vyąetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je sami vyšetřovat,
  3. požadovat od zaměstnavatelů závazným pokynem odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohroľení ľivota nebo zdraví zaměstnanců zakázat daląí práci,
  4. zakázat práci přesčas a práci v noci, která by ohroľovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců,
  5. zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O provedení výąe uvedených opatření jsou odborové orgány povinny neprodleně vyrozumět přísluąný orgán státního odborného dozoru. Poľádá-li zaměstnavatel přísluąný orgán státního odborného dozoru o přezkoumání rozhodnutí odborového orgánu, je orgán státního odborného dozoru povinen toto rozhodnutí přezkoumat. Aľ do rozhodnutí orgánu státního odborného dozoru platí vąak rozhodnutí odborového orgánu.

K provádění výąe citovaného rozsahu účasti odborových orgánů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je třeba odstranit pochybnosti, který odborový orgán je k úkonům oprávněn. Při plnění povinností zaměstnavatele (§ 133 odst. 1 písm. l) zákoníku práce) i při provádění práva odborových orgánů (§ 136 zákoníku práce), je podle § 272 odst. 4 zákoníku práce přísluąným odborovým orgánem nebo přísluąným vyąąím odborovým orgánem ten, který je oprávněn vystupovat vprávních vztazích jménem přísluąné odborové organizace. Rozumí se tím, ľe základní odborovou organizací je ta, která je ustavena na pracoviąti zaměstnavatele (blíľe viz zákon č.83/1990 Sb., o sdruľování občanů ve znění pozdějąích předpisů).