Vědeckovýzkumná činnost – výzkumný ústav bezpečnosti práce praha

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (dále jen VÚBP) je příspěvková organizace ministerstva práce a sociálních věcí, zřízená pro funkce národního analytického a koncepčního pracoviště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Činnosti VÚBP organizačně zajią’ují následující útvary a oddělení:

Oddělení oborového výzkumu

Zpracovává rozbory a podklady pro tvorbu základní legislativy v oblasti bezpečnosti práce. Shromaľďuje, udrľuje a roząiřuje informace o stavu a vývoji pracovní úrazovosti v České republice. Poskytuje odborné služby při zavádění modelů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a daląí metody zajišťující bezpečnou práci.

Institut technické bezpečnosti

Zajišťuje odbornou činnost v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, provádí v této oblasti rozborovou činnost, zajią’uje normalizační činnost a poskytuje odborné sluľby podnikům ainstitucím

Ergonomie – středisko prevence havárií

Provádí v uvedených oblastech rozborovou a metodickou činnost, poskytuje odborné služby podnikům s výskytem rizik, havárií, zpracování zpráv o bezpečnosti podniku, zpracovávání havarijních plánů a zavádění bezpečnostního managementu.

Státní zkušebna č. 235

Provádí výkon v oblasti státního zkuąebnictví, ke kterému obdržela akreditaci podle zákona č. 22/1997 Sb., při schvalování, certifikaci a kontrole výrobků. Vykonává další odborné služby vproblematice osobních ochranných pracovních prostředků apomocných stavebních konstrukcí.

NIVOS – Národní informační, vzdělávací  a osvětové středisko

Poskytuje knihovnické služby prostřednictvím knihovny BOZP, zajišťuje publikační a vydavatelskou činnost, poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby.

Centrum technické pomoci

Nově zřízená sloľka VÚBP, vyplývající z programu činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkuąebnictví. Účelem centra technické pomoci je poskytování sluľeb podnikům při plnění poľadavků právních norem Evropské unie při výrobě, vývozu a dovozu výrobků z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.