Výkon státního odborného dozoru

Státní odborný dozor nad bezpečností práce je upraven zákonem č. 174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ústředním orgánem státní správy v oboru působnosti bezpečnosti práce je v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Toto ministerstvo:

  • vypracovává politiku bezpečnosti práce. Státní politika bezpečnosti práce přihlíží k potřebám podnikatelské sféry izaměstnanců. Akceptuje požadavky sociální politiky státu a procesu integrace České republiky za člena Evropské unie;
  • spolupracuje s ostatními ústředními orgány státní správy při přípravě opatření v dané oblasti. Zabezpečuje úkoly vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních úmluv;
  • vytváří prostředí pro realizaci státní politiky tím, že vydává zákony a vyhlášky k jejich provádění. Ministerstvo také určuje vyhláškami, která technická zařízení se považují za vyhrazená. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává předsedu Českého úřadu bezpečnosti práce, vedoucí inspektory a ředitele organizace státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.