Vzdělávací a výchovná činnost – Institut výchovy bezpečnosti práce Brno

Institut výchovy bezpečnosti práce Bdrno (dále jen IVBP) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Výchovnou a vzdělávací činnost zajišťuje IVBP pro zaměstnance systému ČÚBP i pro veřejnost, dle poľadavků a za finanční účasti ČÚBP.

Vzdělávací činnost pro zaměstnance systému ČÚBP je zaměřena předevąím na organizační zabezpečení inspektorských zkouąek a soustavné doplňování vědomostí inspektorů. Vedle toho jsou zabezpečována školení podle jednotlivých problematik, oborů nebo odvětví.

Pro veřejnost je zajišťováno pomaturitní studium a nástavbové kurzy včetně lektorské činnosti.

Odborní zaměstnanci IVBP i ČÚBP se podílejí na výuce problematiky bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení na Střední průmyslové škole v Brně-Kotlářská. Spolupráce je navázána s Vysokou školou báňskou v Ostravě a s Mendelovou univerzitou Brno.

IVBP dále registruje ostatní vzdělávací centra k výchově avzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a pracovních podmínek. IVBP se rovněž podílí na zpracovávání bezpečnostně technických poľadavků, vydávaných ČÚBP.

Do výchovné a vzdělávací činnosti je třeba zařadit i osvětu a propagaci, poradenství a konzultační činnost k problematice bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a pracovních podmínek, zabezpečovanou jednotlivými inspektoráty bezpečnosti práce.