Instruktáž zaměstnanců při nástupu do zaměstnání

Úvodní všeobecnou instruktáž o BOZP a PO provádí bezpečnostní technik (může být i externí) nebo pověřený vedoucí zaměstnanec podle stanovené osnovy. Teoretickou instruktáž na pracovišti před zahájením práce nově přijatých zaměstnanců azaměstnanců převedených na jinou práci provádí přímý nadřízený na pracovišti podle osnov.

V osnovách musí být zařazeno seznámení:

  • se všemi okolnostmi, které nejčastěji způsobují úrazy,
  • se všemi nebezpečnými místy provozu, výrobního zařízení a pracoviště,
  • se všemi právními a ostatními předpisy a pravidly bezpečné práce příslušného pracoviště, včetně hygienických předpisů,
  • s povinným používáním přidělených osobních ochranných pracovních prostředků,
  • s první pomocí na pracovišti a důrazem na technologii pracoviště,
  • s povinností oznamovací (přivolání lékařské pomoci, ohlášení požáru apod.).

Praktický zácvik je nutno provádět jen pod dohledem přímého nadřízeného nebo jím pověřeného zkušeného a s pracovištěm dobře seznámeného zaměstnance, a to v takové délce zácviku, aby zaměstnanec prokazatelně zvládl požadovanou činnost. V nutných případech po skončení školení nebo zaučení vydá o tom nadřízený zaměstnanec nebo zaměstnavatel zaměstnanci osvědčení.

V případě ukončení pracovní neschopnosti způsobené úrazem se provádí poučení o příčinách a okolnostech, které úraz způsobily, a jak zabránit opakování úrazu. Poučení provádí pověřený zaměstnanec (BOZP) u zaměstnanců, kteří utrpěli těžký úraz nebo opakovaný za přítomnosti jejich přímých nadřízených.

U ostatních zaměstnanců vracejících se po ukončení pracovní neschopnosti způsobené úrazem provádějí poučení jejich přímí nadřízení.

Pravidelně opakované instruktáže o BOZP se obvykle provádějí každoročně na všech pracovištích.