Odborná způsobilost zaměstnanců

Záznam o vstupním (periodickém) školení k BOZP

Vstupní (periodické) školení k BOZP v rozsahu………….. hodin

podle nusledujíci osnovy absolvoval…………………………………..

dne ………………………….. školení provedl ……………………………

Osnova:

1) Úvod – BOZP je důležitou součástí pracovních povinností avede k sociálním jistotám
2) Právní podklady BOZP
3) Povinnosti zaměstnavatele, ZP §§ 35, 132, 133
4) Povinnosti zaměstnance, ZP §§ 35, 73, 74 a 135
5) pracovní podmínky žen a maldistvých, ZP §§ 149–168
6) Co je pracovní úraz a co nemoc z povolání, vyšetřování aodškodňování PÚ, ZP §§ 190–203
7) Nebezpečnost práce s elektrickým zařízením a vymezením povolených prací, vyhl. č. 50/1978 Sb. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.
8) Povinnost hlásit neprodleně pracovní úraz vedoucímu, vyhl. č. 110/1975 Sb., ve znění vyhl. 274/1990 Sb.
9) Seznámení se specifiky pracoviště a pracovními postupy: Zaměstnanec byl seznámen s vyhl. ČÚBP

č………………………….. a ČSN …………………………………………

s tech. dokumentací stroje ……………………………………………

Bylo mu uloženo při práci ………………………………………………

Používat OOPP ……………………………………………………………

Byl upozorněn, že pracovní postup …………………………………

………………………………………………………………………………….

je nebezpečný a zakázaný.

Podkladem pro školení byla příručka pro provádění vstupní aperiodické instruktáže k BOZP pro zaměstnance.
Závěrem byly vědomosti absolventa ověřeny kontrolními otázkami (pohovorem, testem)

Podpis absolventa ……………………………………………………….

Školení provedl ………………………. podpis ………………………..

Dne …………………………………………

Odborná způsobilost zaměstnanců

Revizní technik kotlů
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zkouška se provádí u příslušného orgánu státního odborného dozoru.
Osvědčení odb. způsobilosti vydané orgánem dozoru.
Opakované školení není stanoveno.

Revizní technik tlakových nádob
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zkouška se provádí u příslušného orgánu státního odborného dozoru.
Osvědčení odborné způsobilosti vydaném orgánem dozoru.
Opakované školení není stanoveno.

Obsluhovatel tlakových nádob
Předpis: ČSN 690012
Zkoušku provádí revizní technik.
Osvědčením je zápis o zaškolení a prověření znalostí.
Opakované školení je stanoveno 1ī za 3 roky a je zakončeno zkouškou.

Obsluhovatel kotlů – topič 4. třídy
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zkoušku provádí příslušný orgán státního odborného dozoru.
Osvědčením odborné způsobilosti je topičský průkaz a osvědčení. Opakované školení je stanoveno 1ī za 3 roky a je zakončeno zkouškou.

Obsluhovatel kotlů – topič 1. až 3. tř.
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zkoušku provádí revizní technik (před komisí provozovatele)
Osvědčením jsou seznamy přezkoušených pracovníků apověření k výkonu činnosti.
Opakované školení je stanoveno 1ī za 3 roky a je zakončeno zkouškou.

Obsluhovatel nízkotlakých kotlů
Předpis: vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb.
Zkouška je provedena před komisí provozovatele.
Osvědčením je zápis o zkoušce a kopie osvědčení o odborné způsobilosti.
Opakované školení není předepsáno.

Revizní technik plynových zařízení
Předpis: vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.21/1979 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb.
Zkouška je provedena na příslušném orgánu státního odb. dozoru.
Osvědčení o odborné způsobilosti vydá orgán státního odb. dozoru. Opakované školení není stanoveno.

Obsluhovatel plynových zařízení
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.554/ 1990 Sb.
Zkouška před komisí provozovatele.
Osvědčením je doklad o zaškolení a zkoušce.
Opakované školení je stanoveno 1ī za 3 roky a je zakončeno zkouškou.

Revizní technik elektrického zařízení
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP aČBÚ č. 98/1982 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 553/1990 Sb.
Zkouška u příslušného orgánu státního odborného dozoru.
Osvědčení odborné způsobilosti vydá orgán státního odb. dozoru.
Opakované školení není předepsáno.

Pracovník seznámený (el. zařízení) § 3
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.98/1982 Sb.
Zkouška není předepsána.
Osvědčením je zápis o seznámení s předpisy.
Opakované školení není stanoveno.

Pracovník poučený (el. zeřízení) § 4
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.98/1982 Sb.
Zkouška je provedena pracovníkem s vyšší kvalifikací.
Osvědčením je zápis o školení a o ověření znalosti.
Opakované školení stanoví organizace.

Pracovník znalý (el. zařízení) § 5
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.98/1982 Sb.
Zkouška před komisí stanovenou provozovatelem.
Osvědčením je zápis o zkoušce, potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práce na el. zařízení.
Opakované školení je stanoveno 1ī za 3 roky před komisí provozovatele.

Pracovník znalý s vyšší kvalifikací (el. zařízení) pro samostatnou činnost § 6
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. ve znění vyhl. ČÚBPa ČBÚ č.98/1982 Sb.
Zkouška před komisí stanovenou provozovatelem.
Osvědčením je protokol o zkoušce, potvrzení o zdravotní způsobilosti a evidence vydaných osvědčení.
Opakované školení je stanoveno 1ī za 3 roky před komisí provozovatele.

Pracovník pro řízení činnosti znalý s vyšší kvalifikací (el. zařízení) § 7
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.
Zkouška před komisí stanovenou provozovatelem.
Osvědčením je protokol o zkoušce, potvrzení o zdravotní způsobilosti a evidence vydaných osvědčení.
Opakované školení je stanoveno 1ī za 3 roky před komisí provozovatele.

Revizní technik zdvihacích zařízení
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb. ve znění vyhl. ČÚBPa ČBÚ č.552/1990 Sb.
Zkouška u příslušného orgánu státního odborného dozoru.
Osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem st.odb. dozoru.
Opakované školení není stanoveno.

Revizní technik výtahů
Předpis: vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb. ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.552/1990 Sb.
Zkouška u příslušného orgánu státního odborného dozoru.
Osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem st. odb. dozoru.
Opakované školení není stanoveno.

Provozní technik zdvihacích zařízení
Předpis: ČSN 270143
Zkoušku provádí revizní technik zdvihacích zařízení.
Osvědčením je zápis o zkoušce a písemné pověření k výkonu funkce.
Opakované školení není předepsáno.

Obsluhovatel zdvihacích zařízení
Předpis: ČSN 270143, ČSN 270144
Zkoušku provádí revizní technik.
Osvědčením je zápis o zkoušce a seznam obsluhovatelů nezařazených do tříd.
Opakované školení stanoví provozovatel.

Jeřábník
Předpis: ČSN 270143, ČSN 270144, ČSN ISO 9926-1 (ČSN 27 0060).
Zkoušku provádí revizní technik.
Osvědčením je jeřábnický průkaz, potvrzení o zdravotní způsobilosti a seznam jeřábníků.
Opakované školení stanoví provozovatel.

Vazač břemen
Předpis: ČSN 270143, ČSN 270144
Zkoušku provádí revizní (nebo provozní) technik.
Osvědčením je vazačský průkaz a seznam vazačů.
Opakované školení stanoví provozovatel.

Výtahový technik
Předpis: ČSN 274002
Zkoušku provádí revizní technik výtahů.
Osvědčením je zápis o zkoušce, písemné pověření provozovatelem a zápis do pasportu výtahu.
Opakované školení není předepsáno.

Dozorce výtahu
předpis: ČSN 274002
Zkouška dle provozovatele.
Osvědčením je doklad o zacvičení a podpis v revizní knize výtahu.
Opakované školení není předepsáno.

Řidič výtahu
Předpis: ČSN 274002
Zkouška se provádí dle provozovatele.
Osvědčením je v dokumentaci (revizní kniha výtahu) uvedené jméno a podpis řidiče.
Opakované školení není předepsáno.

Obsluhovatel pohyblivé plošiny
Předpis: ČSN 275004
Zkoušku provádí revizní technik.
Osvědčením je průkaz obsluhovatele pracovní plošiny.
Opakované školení se provádí 1ī ročně.

Svářečský technolog organizace
Předpis: ČSN 050705, ČSN 050601
Zkouška není předepsána (pracovník musí mít odpovídající vzdělání technického směru).
Osvědčením je písemné pověření organizace k výkonu činnosti.
Opakované školení není stanoveno.

Svářeč elektrickým obloukem
Předpis: ČSN 050601, ČSN 050705, ČSN 050630, ČSN 050710, ČSN EN 287-1 (050611)
Zkouška je teoretická a praktická před komisí oprávněné organizace.
Osvědčením je platný svářečský průkaz a pověření zaměstnavatele ke svařování.
Opakované školení se provádí 1ī za 2 roky.

Svářeč plamenem – Řezač kyslíkem
Předpis: ČSN 050601, ČSN 050705, ČSN 050610, ČSN 050710, ČSN EN 287-1 (050611).
Zkouška je teoretická a praktická před komisí oprávněné organizace. Osvědčením je platný svářečský průkaz a pověření zaměstnavatele ke svařování.
Opakované školení se provádí 1ī za 2 roky.

Svářeč (seřizovač) elektrickým odporem
Předpis: ČSN 050601, ČSN 050705, ČSN 050650, ČSN 050710, ČSN EN 287-1 (050611).
Zkouška je teoretická a praktická.
Osvědčením je platný svářečský průkaz a pověření zaměstnavatele ke svařování.

Svářečský dělník
Předpis: ČSN 050705, ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 050650, ČSN EN 287-1 (050611).
Zkouška je teoretická a praktická před komisí oprávněné organizace.
Osvědčením je platný průkaz svářečského dělníka a pověření zaměstnavatele.
Opakované školení se provádí 1ī za 2 roky.
Svářeči starší 50 let musí projít lékařskou prohlídkou každé 3 roky.

Truhlář (obráběcí stroje na dřevo)
Předpis: ČSN 496100 [změna a) – 4/1990 odst. 44]
Zkouška je provedena v organizaci.
Osvědčením je zápis o zkoušce a školení.

Řidič silničního motorového vozidla
Předpis: § 35, § 133, § 135 ZP
– bezpečnostní školení (všichni zaměstnanci dle § 2
písm. b) vyhlášky č. 213/1991 Sb.)
termíny volí zaměstnavatel
test nebo ústní ověření

Předpis: § 15 a následující vyhl. č. 55/1991 Sb.
– dopravní školení (řidiči z povolání a zaměstnanci, kteří mají řízení vozidla uvedeno podle § 29 ZP v pracovní smlouvě
opakované školení 1ī ročně
zkoušku 1ī za 2 roky (test z pravidel silničního provozu)

Řidič motorového vozíku
Předpis: ČSN 268805
Osvědčením je průkaz řidiče motorového vozíku.
Opakované školení 1ī ročně.

Vstřelovač
Předpis: výnos ČÚBP č. 17/1975 Úv (registrováno v částce 33/1975 Sb.)
Zkouška před komisí organizace.
Osvědčením je záznam o zkoušce a evidence vydaných osvědčení.
Opakované školení je stanoveno 1ī za 2 roky.

Osoby činné při zacházení s jedy
(pověřené řídící činností)
Předpis: nařízení vlády č. 192/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zkouška před komisí. Předsedou může být pouze odborný pracovník hygienické stanice. Ostatní členové musí mít odbornou způsobilost podle § 15 nařízení vlády č. 192/1988 Sb.
Osvědčením je záznam o zkoušce a vydané osvědčení.
Opakované školení je stanoveno na oprávnění nebo 1ī za 5 let.
Pozn.: Podle § 15 nařízení vlády č. 192/1988 Sb. nemusí absolvovat zkoušku ten kdo:

1. ukončil vysokoškolské studium ve studijním oboru lékařství nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví se spec. průpravou v jejiž náplni je toxikologie, podle zvláštních předpisů,
2. ukončil studium na jiné vysoké škole nebo maturitní zkouškou ukončil studium na střední škole a úspěšně vykonal zkoušku pro přezkoušení odborné způsobilosti pro práce s jedy.
Osoby činné při zacházení s jedy a žíravinami
(bez řídící činnosti)
Předpis: nařízení vlády č. 192/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zkouška před komisí zaměstnavatele.
Osvědčení vydané zaměstnavatelem.
Opakované školení je stanoveno 1ī ročně.

Podle § 9 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. je dodavatel stavebních prací povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nebo tato vyhláška nestanoví jinak.
Nejméně 1ī za 12 měsíců jsou školeni pracovníci, kteří pracují:
a) ve výškách nad 1,5 m,
b) na pohyblivých pracovních plošinách,
c) na žebřících ve výšce větší než 5 m,
d) pomocí horolezecké techniky,
e) ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí.