Osnova školení bezpečnosti práce (příklad vstupního školení)

 

Úvod školení

Být zdravý a zachovat si pracovní schopnost je ekonomicky výhodné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, vede k obapolným sociálním jistotám.

Ročně dochází v ČR k cca 150 tisícům pracovních úrazů, které způsobí pracovní neschopnost, okolo 350 pracovníků na následky pracovního úrazu zemře.

I. Právní podklady k BOZP

  1. Ústava ČR – Listina práv a svobod § 31
  2. Zákoník práce
  3. Vyhlášky (zejména ČÚBP), ČSN, tech. a podnikové předpisy
  4. Pracovní, provozní a požární řády

II. Povinnosti zaměstnavatele

§ 35 ZP
– při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen spracovním řádem a s právními a ostatními předpisy kzajištění BOZP, jež musí při práci dodržovat.

§ 132 ZP
– péče o BOZP a stálé zlepšování pracovního prostředí je rovnocennou a neoddělitelnou součástí plánování a plnění výrobních a ostatních pracovních úkolů,
– znalost předpisů k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů.

§ 133 ZP
1) Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci.
Zejména jsou povinni:
a) vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat je onich a činit opatření k jejich ochraně,
b) provozovat stroje a zařízení odpovídající BOZP,
c) zřizovat, udržovat a zlepšovat ochranná zařízení
d) seznamovat s právními a ostatními předpisy BOZP,
e) zařazovat zaměstnance se zřetelem na jejich schopnosti a zdravotní stav,
f) pravidelně kontrolovat úroveň BOZP,
g) bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání,
h) organizovat nejméně jednou ročně prověrky BOZP na všech pracovištích.

2) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům, unichž to vyžaduje ochrana jejich zdraví a zdraví občanů, kbezplatnému užívání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky mycí, čistící a dezinfekční prostředky – ve smyslu vyhl. MPSV č. 204/1994 Sb.

3) Dbát, aby zdraví zaměstnanců nebylo ohrožováno kouřením na pracovištích. Stanovit zákaz kouření na pracovištích, kde pracují také nekuřáci.

4) Za plnění úkolů zaměstnavatelů v péči o BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí.

5) Povinnost pečovat o BOZP se vztahuje na všechny osoby, které jsou s vědomím organizace na jejich pracovištích.

III. Povinnosti zaměstnanců

§ 35 ZP
dodržovat pracovnín kázeň;

§ 73 ZP
dodržovat právní předpisy a ostatní předpisy BOZP vztahující se k práci, pokud s nimi byli řádně seznámeni;

§ 74 ZP
vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet přiznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP, zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů k BOZP, vést zaměstnance k pracovní kázni;

§ 135 ZP
1) Zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví a o bezpečnost a zdraví dalších osob.
Zejména je povinen:
a) dodržovat právní a ostatní předpisy k BOZP, zásady bezpečného chování a stanovené prac. postupy, s nimiž byl řádně seznámen,
b) používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky aochranná zařízení,
c) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích a v pracovní době i mimo pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem do práce, dodržovat zákaz kouření na pracovištích,
d) účastnit se školení BOZP, podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám,
e) oznamovat nadřízenému a orgánům dozoru nedostatky azávady BOZP a účastnit se jejich odstraňování,
f) podrobit se vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu nebo drog.

IV. Pracovní podmínky žen a mladistvých

§ 150
ženy nesmějí být zaměstnány pracemi pro ně fyzicky nepřiměřenými – viz vyhláška Ministerstva zdravotnictví.

§ 165-7
pro mladistvé je zakázána noční a přesčasová práce, zemí apráce nepřiměřené – viz vyhláška Ministerstva zdravotnictví.

V. Vyšetřování a odškodňování pracovních úrazů a NZP

1) Co je pracovní úraz a co nemoc z povolání (§ 190 ZP)
2) Přímá souvislost s plněním prac.úkolů (§26, 27 nařízení vlády ČR č. 108/1994 Sb.)
3) Odpovědnost za PÚ a NZP (§ 190 ZP)
4) Rozsah odškodnění PÚ a NZP (§§ 193–203 ZP)
5) Zproštění se odpovědnosti (§ 191 ZP)
6) Ohlašovací povinnost – vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb. ve znění vyhl. č. 274/90 Sb. – povinnost zaměstnance ihned hlásit každý PÚ nadřízenému.

VI. Práce s elektrickým zařízením

1) Seznámení s nebezpečností elektrického proudu.
2) Vymezení dovolených prací s el. zařízeními – zapnout avypnout vypínač, zasunout a vytáhnout zástrčku.
3) Zákaz jakékoliv manipulace, kde hrozí dotyk se součástmi pod napětím.
4) Pravidla chování při úrazu el. proudem:
a) vyprostit postiženého z el. okruhu,
b) zavést kříšení – umělé dýchání, masáž srdce,
c) zavolat lékaře – vždy!

VIII. Seznámení se specifiky pracoviště

1) Seznámení zaměstnance s pracovištěm z hlediska BOZP – vypínače, uzávěry, únikové cesty, první pomoc.
2) Seznámení s pracovními postupy a technologiemi, včetně bezpečnostních předpisů a norem. Uvést jmenovitě do zápisu.
3) Zakázat nedovolené a nebezpečné pracovní postupy, uvést jmenovitě do zápisu.
4) Konkretisovat povinnost používat OOPP.
5) Určit zácvik (pokud je určován) a zaměstnance za zácvik odpovědného.