Školení zaměstnanců, ověřování jejich znalostí a prokazatelný záznam o školení

Zákoník práce určuje, že zaměstnanec při svém nástupu do práce musí být řádně seznámen s pracovním řádem platným u zaměstnavatele a s ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Dále musí být zaměstnanec řádně seznámen s dalšími vnitřními předpisy a pokud existuje, také s kolektivní smlouvou. (§ 35 odst. 2 ZP).

Znalost bezpečnostních předpisů je nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů.

Je nutné si uvědomit, že všichni zaměstnanci musí být školeni v rozsahu s ohledem na funkci, kterou vykonávají.

Školení zaměstnanců nesmí být formální. V některých firmách se školení omezilo na pouhý akt podpisu, což neobstojí v případě soudního sporu zaměstnance se zaměstnavatelem.
Zaměstnavatel je dále povinen pravidelně školení opakovat nebo jej doplnit, když se změní pracovní podmínky.

Školení by se mělo provádět volnou rozmluvou v rozsahu nejméně 45 minut. Závěrem je zapotřebí si ověřit, zda zaměstnanec porozuměl, kontrolními otázkami nebo testem.

Nechat zaměstnanci přečíst učební test je nevhodné a při případném soudním sporu je riziko zpochybnění.

Zaměstnanec má právo být seznámen s nevyhnutelnými riziky své práce a na informace o opatřeních eliminujících jejich působení.

Povinnost zaměstnavatele opakovaně školit (nebo jinak zajistit odpovídající školení) vyplývá z § 133 odst. 1 písm. f). ZP

Postup školení

  1. Vstupní školení, které je prováděno při nástupu zaměstnance těsně po příchodu do firmy.
  2. Školení přímo na pracovišti, kdy je pracovník seznámen skonkrétními bezpečnostními podmínkami na pracovním místě. U malých firem mohou školení podle bodu 1 a 2 splynout v jedno školení.
  3. Pravidelné seznamování pracovníků s předpisy o bezpečnosti práce. Tato periodicita vyplývá z profese, kterou zaměstnanec vykonává.
  4. Školení vedoucích zaměstnanců vyššího rozsahu. Školení organizuje firma za pomoci odborníků v oblasti bezpečnosti práce.