PackSummit 2018: BEZ PROHLÁŠENÍ NEZABALÍŠ 

Písemné prohlášení je dokumentem vztahující se k obalu, současně je dokumentem propojujícím výrobce potraviny a výrobce obalu. Je povinností výrobce obalu určeného pro potraviny prohlášení vydat a na straně druhé je povinností výrobce potraviny užít pouze takový obal, ke kterému má příslušné prohlášení. Tečka, dalo by se říci.

EU kontrola inspekčních orgánů v ČR i SR ukázala, že se jedná o bolavé místo a tak lze důvodně očekávat zvýšenou aktivitu hygieniků právě na tomto poli.

Jitka Sosnovcová, šéfka Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro

styk s potravinami, opřena o své zkušenosti provede úskalími formy i obsahu prohlášení pro obaly z různých materiálů od plastů, sklo, kovy, papír ale i stále častěji se objevující zejména jednorázové gastro obaly z bambusu či jiných dřevin.

………………………………………………………………………………………

P Ř I J Ď T E    S I    P R O    O D P O V Ě D I 

P a c k S u m m i t   2 0 1 8

?  Jak si poradit, když odběratel vyžaduje migrační testy na papírové obaly?

?  Je nutné na prohlášení vedle dodavatele obalu uvádět i jeho výrobce?

?  Jak správně použít označení piktogramem „sklenička s vidličkou“?

?  Na základě jakých informací vystavit prohlášení k dřevěným miskám?

?  Lze v krabici na pizzu použít recyklovaný papír?

?  Týká se nás screening na minerální oleje?

?  Nepřímý styk s potravinami?

?  Co lze pokládat za funkční bariéru?

………………………………………………………………………………………………………

S P E A K E R    

Ing. Jitka Sosnovcová vystudovala obor technické fyzikální a analytické chemie VŠCHT. Od roku 2009 do roku 2018 byla ředitelkou SZÚ. Je evropsky uznávanou odbornicí na problematiku plastů a předmětů přicházejících do styku s potravinami a členkou řady evropských expertních týmů. Je vedoucí kontaktního místa Ministerstva zdravotnictví a odboru ochrany veřejného zdraví pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků RAPEX a vedoucí 2. rezortního kontaktního místa o pro systém rychlého varování při výskytu nebezpečných potravinářských výrobků – RASFF. Je předsedkyní Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro předměty běžného užívání. Je autorem řady publikací v odborných časopisech a monografiích, ve sbornících konferencí a seminářů, populárních článků zejména ve spotřebitelských časopisech určených pro širokou veřejnost.

www.szu.cz