Valná hromada Svazu polygrafických podnikatelů v roce 2021

Valná hromada Svazu polygrafických podnikatelů se v roce 2021 koná formou per rollam. Veškeré dokumenty včetně pozvánky a hlasovacího lístku byly jednotlivým členům zaslány e-mailem a jsou též dostupné v členské sekci webu SPP. Hlasovací lístky se odevzdávají nejpozději do 8. 3. 2021.

Vážené členky a vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů,
s ohledem na mimořádná opatření v boji s epidemií koronaviru jsme letos nuceni uskutečnit valnou hromadu členů Svazu distanční formou, a to tzv. per rollam – tedy prostřednictvím korespondenčního hlasování. Tuto možnost naše stanovy sice neznají, ale ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, známý též jako Lex Covid I a Lex Covid II, určuje, že nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování mimo zasedání v písemné formě, určí je statutární orgán, tzn. v našem případě prezident Svazu.
Jako stávající prezident Svazu, jak s odkazem na shora citovaný právní předpis, tak i rozhodnutí Prezidia a Dozorčí rady Svazu ze dne 16. února 2021, určuji, že řádná valná hromada Svazu se v letošním roce odehraje tak, že ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od doručení pozvánky na e-maily členů Svazu členové svazu odešlou zpět na e-mail info@svazpp.cz naskenovaný vyplněný a podepsaný hlasovací lístek.
Lhůta pro vrácení hlasovacího lístku je 8. března 2021.
Prezident Svazu následně vyhotoví oznámení o rozhodnutích přijatých hlasováním na takto konané valné hromadě a toto zašle na e-maily členů Svazu. Přílohou takového oznámení prezidenta Svazu budou všechny obdržené hlasovací lístky členů svazu.
Dovolujeme si členy Svazu upozornit, že nebudou-li tímto způsobem hlasovat, resp. nezašlou ve shora určené lhůtě hlasovací lístek, bude se mít za to, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí. Proto Vás velmi prosíme o součinnost, aby mohla být navrhovaná rozhodnutí přijata a bylo zajištěno fungování Svazu i v tomto roce.
Pozvánka na valnou hromadu SPP včetně hlasovacího lístku a dokumentů ke schválení jsou uloženy v členské sekci webu SPP „Valná hromada“. Všichni stávající členové byli jednotlivě obesláni e-mailem.
Valná hromada schvaluje následující dokumenty:
1) Výroční zpráva prezidia za rok 2020
2) Zpráva dozorčí rady na rok 2020
3) Návrh rozpočtu na rok 2021
4) Účetní závěrka za rok 2020 a Rozvaha
5) Kandidátní listina.
Víme, že situace je nelehká a nejistá, proto nás velice mrzí, že nebudeme mít příležitost se s Vámi osobně setkat. V žádném případě však nechceme riskovat zdraví Vaše ani Vašich blízkých.
Přejeme Vám pevné zdraví a děkujeme za Vaši součinnost.
S úctou,
Zdeněk Sobota
prezident