Smlouva MŠMT: Zápis oborů a kapacit do školského rejstříku.

MŠMT začalo připravovat smlouvu o spolupráci ve věci zápisu oborů s maturitou a oborů vyššího odborného vzdělávání a kapacit do školského rejstříku.

Dohoda o spolupráci při řízení ve věcech zápisu oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů vyššího odborného vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení a stanovování nejvyššího počtu žáků a studentů v nich by mohla být podpsána do konce dubna. Na základě této smlouvy bude MŠMT získávat stanoviska sociálních partnerů ke svým rozhodnutím ve věcech školského rejstříku (viz přílohu).

Připomínky:


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji se na Vás obrátit v následující záležitosti.

MŠMT začalo připravovat smlouvu o spolupráci ve věci zápisu oborů a kapacit do školského rejstříku. Nějak na nás pozapomněli, ale díky SPS ČR, SP ČR je zájem UZS ČR, resp. KZPS ČR dostat do hry. HK ČR je zatím proti. Prezident KZPS ČR se v této věci obrátí na paní ministryni, že KZPS ČR má zájem se zapojit. Protože prezident KZPS ČR věří, že zájem je, dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyjádření se zda opravdu KZPS ČR má na svém zájmu trvat a připojit se a pokud ano, jaké obory dle přílohy by měla pokrývat.
Představa je taková, že KZPS ČR zastřeší dohodu, nicméně bude na jednotlivých oborových členských svazech se vyjádřit ke každé změně zápisu v rejstříku středních škol = KZPS ČR deleguje svoji pravomoc v daném oboru na konkrétní svaz.
Dle informací takovýchto žádostí o vyjádření se bylo v loňské roce celkem cca 700 a jsou soustředěny na období červen – srpen a ke každé je třeba se vyjádřit a zdůvodnit své stanovisko. Konečné rozhodnutí bude samozřejmě na MŠMT. Další popis činnosti je uveden v přiložené smlouvě. Smlouva by mohla být podepsána koncem dubna t.r.
Prosím proto o Vaše návrhy na zapojení ideálně obratem, neboť první jednání na toto téma se konalo již 4. dubna 2016.

Děkuji Vám za spolupráci a zůstávám s pozdravem
Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z pohledu Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska je aktivní zapojení KZPS, reps. UZS do procesu uzavírání tohoto smluvního ujednání a jeho následného uplatňování v praxi zcela zásadní.
Na základě této smlouvy bude MŠMT získávat podkladová stanoviska sociálních partnerů ke svým rozhodnutím ve věcech školského rejstříku. S ohledem na to, že se v současné době stále stupňuje tlak krajských samospráv i státní správy na soukromé školy odrážející se v aprioriním odmítání jakékoliv změny oborové struktury či navyšování kapacit v soukromém školství (byť by byly zcela v souladu s potřebami trhu práce a demografickým vývojem), je nezbytné, abychom se do tohoto procesu aktivně zapojili a tvořili protiváhu těmto krajským tlakům (vnímajícím soukromé školství jako konkurenci školství krajskému, nikoliv jako integrální součást naší vzdělávací soustavy).
K návrhu smlouvy uvádím, že jeden bod (označený žlutě) je podle mého názoru v rozporu se školským zákonem a správním řádem, neboť touto smlouvou (jejímiž smluvními stranami nejsou samotné školy) se přenáší povinnost obstarat si stanovisko stanoveného sociálního partnera přímo na danou školu (žadatele ve správním řízením), byť zákon jako povinnou součást žádost takového stanovisko nestanoví a povinnost obstarat si dostatečné podklady ke svému rozhodnutí je v dané věci na správním orgánu, tedy MŠMT.
Na uvedené doporučuji výslovně upozornit (učiním tak i sama v rámci svých pracovních jednání na MŠMT).

Děkuji za spolupráci,
Pavla Katzová, tajemnice
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s.


 

Přílohy

Dohoda o spolupráci MŠMT o zápisu oborů a kapacit do školského rejstříku.