Jarní jednání školské komise SPP

Komise škol s polygrafickými obory, odborná skupina pro školství SPP, se sešla k jednání dne 30. března 2016 v hotelu Akademie Naháč v Choceradech.

Komise se tradičně schází 2x ročně, a to v jarním termínu při příležitosti konání valné hromady SPP a v podzimním termínu v jedné z členských škol. Po letošním jarním jednání školské komise SPP vyzval Radek Blahák ke spolupráci slovy: „Dovoluji si Vás požádat o zaslání následujících informací/podkladů, a to dle pokynů uvedených v přiloženém zápisu z jednání a dalších podkladů (viz přílohy níže). Ještě připojuji informaci, že od května t. r. má v gesci vzdělávání v polygrafických oborech v Národním ústavu pro vzdělávání Ing. L Bečvářová“:

  1. připomínky a podklady k financování regionálního školství – do 31. 5. 2016 (po obdržení podkladů ze všech škol bude postoupeno CZESCHA);
  2. připomínky a podklady k revizi RVP oborů, v rámci kterých školy realizují vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání – prosím do 15. 6. 2016 (po obdržení podkladů z jednotlivých škol bude postoupeno NÚV);
  3. požadavky na zajištění odborných praxí žáků a studentů prostřednictvím SPP – do 24. 6. 2016 (poté bude postoupeno prezidiu SPP).

Z jednání pak dále vyplynuly informace o činnosti školské komise do výroční zprávy SPP:

a) v souladu s usnesením minulé valné hromady byla na MŠMT vznesena připomínka k připravované novele školského zákona s požadavkem zařazení oborů Polygrafie a Obalová technika do první fáze zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky, tedy od jarního období 2019;
b) v souladu s výstupy Sektorové rady pro polygrafii, informační služby a média, a v souladu s Národní soustavou kvalifikací, je řešeno začleňování odborných kompetencí polygrafických profesních kvalifikací do vzdělávacích programů polygrafických škol;
c) školská komise sleduje činnost jednotlivých škol s cílem získání příkladů dobré praxe v polygrafickém vzdělávání a udržení jeho standardní úrovně vycházející z potřeb provozní praxe. Novým členem SPP se stala Albrechtova střední škola v Č. Těšíně, která má ve nabídce obor Polygrafie – škola na podzimním jednání školské komise prezentovala velmi dobrou úroveň technického vybavení i personálního zajištění a byla doporučena k přijetí za člena SPP.

Doporučení do usnesení VH SPP:

Svaz polygrafických podnikatelů bude koncepčně sledovat a vyžadovat kvalitu vzdělávání na školách s výukou polygrafických oborů, a to v souladu trendy a technologickými pokroky v oboru a z toho vyplývající inovaci vzdělávacích programů. Za tímto účelem bude Svaz polygrafických podnikatelů aktivně podporovat odborné vzdělávání v polygrafických oborech, a to svým podílem na náborech žáků a studentů, na zajišťování odborné praxe žáků a studentů a na přípravě a zajištění programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, tj. učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování nebo odborného výcviku v polygrafických oborech.

Detailní informace a dokumenty k připomínkováni v přílohách.

Přílohy

Zápis komise polygrafických škol.pdf
Přílohy k zápisu školské komise SPP jaro 2016