Jednotný národní rámec pravidel a postupů

V příloze je přiložen materiál Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021-2027.

Příprava Jednotného národního rámce pravidel a postupů, jejímž cílem je připravit soubor pravidel, který přispěje efektivnímu systému podpory z EU fondů v období 2021-2027 a který odstraní problematické oblasti systému implementace identifikované v rámci programového období 2014-2020. Zásadní důraz bude kladen na zajištění maximální kontinuity a tím stability celého systému.

Přílohy