UZS ČR 16110

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů“. Jedná se zejména o část novely zákona, která by měla zasáhnout do oblasti: úpravy vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací V návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-46 vydaný dne 30. září 2015 začalo Ministerstvo […]

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů“.

Jedná se zejména o část novely zákona, která by měla zasáhnout do oblasti:

  1. úpravy vztahu správního řádu a procesu poskytování dotací

V návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ads 83/2014-46 vydaný dne 30. září 2015 začalo Ministerstvo financí řešit vztah správního řádu a úpravy poskytování dotací. V praxi by aplikace správního řádu znamenala velkou časovou náročnost celého procesu a značný nárůst administrativní zátěže poskytovatelů dotací.

Problematika použití správního řádu při poskytování dotací byla diskutována se všemi poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Z výsledků konzultací vyplynulo, že zákon o rozpočtových pravidlech by měl vyloučit použití správního řádu, sám by však měl podrobněji upravit proces poskytování dotací a umožnit neúspěšným žadatelům v případě potřeby využít opravné prostředky. Jsou navrhovány dvě varianty.

V rámci posílení pravomocí poskytovatelů dotací je umožněno, aby poskytovatel dotace za určitých podmínek dotaci nebo její část nevyplatil nebo aby požadoval vrácení části nebo všech již vyplacených prostředků, případně požadoval provedení opatření k nápravě. V právní úpravě však dosud nebyl upraven vztah těchto nástrojů navzájem a jejich vztah k řízení o porušení rozpočtové kázně. Navrhovaná úprava by měla tento nedostatek odstranit.

Své připomínky zasílejte do 17. června 2016 na email

legislativa@uzs.cz
Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka

 

Přílohy

Materiál UZS 16110