Koncepce podpory rozvoje nadání 2014 – 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020

Koncepce plně zapadá do konceptu společného vzdělávání, protože jejím hlavním cílem je podpora maximálního rozvoje a plného využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Tento strategický dokument se věnuje zejména stanovení priorit, klíčových opatření a hlavním směrům úkolů. Zahrnuje jak formální vzdělávání na školách, služby školských poradenských zařízení v oblasti nadaných, zájmové vzdělávání i různé aktivity dalších mnoha subjektů.

Koncepce se věnuje přípravě budoucích pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v oblasti identifikace, rozvoje a uplatnění nadání, i pedagogům, kteří již pracují a pro které je nutné zajistit v systému DVPP dostatek kvalitních vzdělávacích programů zaměřených na tuto problematiku. Koncepce navíc předpokládá nastavení a zajištění potřebné koordinace jak v oblasti aktivit přímo spojených s péčí o nadané, tak i v oblasti informační, metodické a strategické.  Vytváří základ pro postupné vybudování Národní sítě podpory nadání, která bude základem funkčního systému podpory a péče. (koordinátor pro podporu nadání).V celém systému hraje důležitou klíčovou pedagog, který se bude ve škole touto problematikou zabývat (koordinátor pro podporu nadání). Zastřešující a iniciační složkou celého systému jsou pracovní skupiny (resortní a meziresortní) zodpovídající za širší přístup k metodickému řízení jednotlivých nižších článků.  Systém určuje úkoly v širší oblasti identifikace, rozvoje a uplatnění nadání pro jednotlivé články navrhovaného systému. Rozhodujícím hlavním článkem připravované celostátní sítě podpory nadání budou krajské sítě podpory nadání, které jsou úzce navázány na stávající pracoviště NIDV v regionech.

Implementační část koncepce počítá do roku 2016 s postupným zaváděním Systému podpory nadání s vybudováním krajské sítě péče o podporu nadání po celé ČR jako základním koordinačním článkem této národní sítě.

Přílohy

Prezentace_MOV_OB skupiny
Prezentace_NZZ_OB skupiny
161129 Plenární jednání OS
Revize RVP_20161010
Prezentace koncepce nadaní žáci