UZS ČR 16091

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích Návrh byl předložen v souvislosti se změnou koncepce institutu přestupku, kterého se dle nového pojetí budou s to dopustit i právnické osoby, v návaznosti na to by mělo dojít k opuštění institutu správních deliktů a jejich plnému nahrazení právě přestupky. Tento materiál však […]

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh byl předložen v souvislosti se změnou koncepce institutu přestupku, kterého se dle nového pojetí budou s to dopustit i právnické osoby, v návaznosti na to by mělo dojít k opuštění institutu správních deliktů a jejich plnému nahrazení právě přestupky.

Tento materiál však při kontrole nové legislativy zapadl a přišli jsme na něj až nyní, s čímž se bohužel pojí i výrazné zkrácení lhůty pro vyjádření event. připomínek. 
Samotný návrh zákona má přes 300 stran a navrhuje novelizaci více než 250 zákonů. 
Vzhledem ke krátké lhůtě k prostudování materiálu jsem návrh prošel a pokusil se z něj vyjmout zákony, které by se vás měly týkat a zároveň se mění i jinak, než jen terminologicky (tedy nahrazením správního deliktu přestupkem).
Jde o část 79 – zákon o sociálně-právní ochraně dětí, část 86 – zákon o obcích, část 117 – zákon o odpadech a část 120 – knihovnický zákon.
K částem 149 a 150 (zákony o lékařských a nelékařských povoláních) – návrh v těchto bodech nereflektuje poslední novelu účinnou od 1. 5. 2016, připomínku s výzvou ke zohlednění jsem již zformuloval.
Ve zdravotnických předpisech se dále zavádí nový přestupek  „Padělání lékařského předpisu nebo pozměnění jeho obsahu v úmyslu použít ho jako pravý…“
K věcným změnám dále dochází u správního řádu a soudního řádu správního – v samostatném dokumentu je seznam zákonů, které mají být novelizovány.

Své připomínky zasílejte do 1. června 2016 do 18:00 hodin. Odborný garant: Mgr. Jakub Machytka

 

Přílohy

Materiál UZS 16091
Přestupky – nadpisy